متافیزیک ارسطو pdf

متافیزیک ارسطو pdf

متافیزیک ارسطو pdf

متافیزیک ارسطو به عنوان یکی از عظیم ترین کارهای فلسفی شناخته می شود. تاثیر این کار بر روی یونانی ها، فلاسفه مسلمان، فلاسفه مدرسی و حتی دانته مشهود و سترگ است.

بود. نقد او به طور گسترده ای ریشه در تحلیل زبان طبیعی، فهم عام و مشاهداتش که از طریق علوم طبیعی جمع آوری کرده بود ریشه دارد.

نتیجه نقد او ترکیبی از علم تجربی طبیعی و نگاه انتقادی به زبان، هستی شناسی و معرفت شناسی است که باعث اعتلای سنت روشنفکری غرب برای بیش هزار سال شد.

قلب کتاب شامل سه پرسش است.

  • وجود چیست و چه نوع چیزهایی در جهان وجود دارند؟
  • چگونه چیزها می توانند به وجودشان ادامه دهند در حالی که ما شاهد تغییر مداوم آنها در جهان طبیعی هستیم؟
  • و چگونه جهان میتواند فهمیده شود؟

••••

لینک دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) اثر ارسطو

••••

لینک دانلود مجموعه آثار ارسطو